+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Reynell Taalontwikkelingsschalen (RTOS)
Afkorting: RTOS
Jaar uitgave: 1993
Duur: 45 minuten
Leeftijd: 2-5 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: Met de Reynell Taalontwikkelingsschalen kan het taalbegripsniveau en het taalproductieniveau van het jonge kind afzonderlijk worden bepaald. De Taalbegripsschaal bestaat uit tien in moeilijkheidsgraad oplopende secties (74 items ). De Taalproductieschaal bestaat uit drie subtests, namelijk woordenschat, taalinhoud en beoordeling van spontane taal. De instructies bij het gebruik van de taalbegripsschaal/ taalproductieschaal bieden een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de gestandaardiseerde werkwijze bij afname en scoring. Een didactisch filmpje van 30 minuten illustreert de gestandaardiseerde afname- en verwerkingsprocedure.
Meetpretentie: Deze taalontwikkelingsschalen meten zowel het receptieve als het productieve taalontwikkelingsniveau van Nederlandstalige kinderen.
Normering: 1j 10m 16d tot en met 5j 1m 15d.

Schlichting Test voor Taalproductie (SCHLICHTING-II)
Afkorting: SCHLICHTING-II
Jaar uitgave: 2010
Duur: 30-60 minuten
Leeftijd: 2j-7j
Beschrijving test: Deze test omvat 2 tests die elk zuiver een aspect van de expressieve taalvaardigheid meten, namelijk de Test voor Woordontwikkeling en de test voor Zinsontwikkeling. Verder bevat deze test een naverteltest die de narratieve vaardigheden meet en de tests Auditief Geheugen en Pseudewoorden die fonologische vaardigheden meten. De vijf tests kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgenomen.
Meetpretentie: De SCHLICHTING-II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid bij jonge kinderen.
Bruikbaarheid: Voor de do’s & dont’s: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=191
Word Fluency Test (WFT)
Afkorting: WFT
Jaar uitgave: 2006
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 14-85 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: De opdracht voor de cliënt bestaat erin om in één minuut zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde semantische categorie op te noemen. Het eerste onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk dieren, het tweede onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk beroepen.
Meetpretentie: De WFT meet het functioneren van het semantisch geheugen.
Normering: Vlaamse en Nederlandse normen, onderscheiden in 12 leeftijdscategorieën
Profil de Rendement Mnésique ('Rey Memory Scale)
Afkorting: PRM
Jaar uitgave: 1966
Beschrijving test: De test bestaat uit 7 verschillende subtests: 5 herkenningstests en 2 korte- en langetermijn recalls.
Meetpretentie: De PRM meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van de visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: het herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, het herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.
Bronnen: 
 • Vandereycken, W., Houben, M. & Vandenbergen, R. (1985). Het neuropsychologisch functioneren van ernstig vermagerde anorexia nervosa-patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 27 (3), 180-189
 • Araki, S., Gilioli, R., Landrigan, P. & Yokoyama, K. (1994). Neurobehavioral Methods and Effects in Occupational and Environmental Health. San Diego: Academic Press, Inc.
Akense Afasie Test (AAT)
Afkorting: AAT
Jaar uitgave: 2008
Duur: 60 à 90 minuten
Leeftijd: 21-75 jaar
Uitgever: Hogrefe
Beschrijving test: De AAT bestaat uit 6 subtests:
 • Spontane Taalproductie
 • Token Test
 • Naspreken
 • Schrijftaal
 • Benoemen
 • Taalbegrip

De Token Test is de beste subtest en wordt in veel onderzoek gebruikt als screeningtest voor afasie. Een verkorte versie (Heesbeen & Van Loon-Vervoorn, 2002) bestaat uit de subtests Spontane Taalproduktie, Token Test en enkele taken uit de vier overige subtests. Deze versie kan als screeningsbatterij gebruikt worden maar is niet geschikt voor diagnose of opstellen van een behandelplan.

Meetpretentie: De AAT detecteert afasie bij patiënten met hersenbeschadiging, bepaalt de ernst en het type van de afasie, en analyseert het taalprofiel.
Bruikbaarheid: De AAT is goed in staat om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder afasie, de ernst van de afasie vast te stellen en de aard van de afasie te bepalen. De subtest Token Test komt als beste naar voor en kan gebruikt worden als screeningtest. De afname en interpretatie veronderstellen een goede kennis van de afasiesymptomen en afasiesyndromen en andere spraakstoornissen, zoals verbale apraxie en dysartrie. Het instrument is niet bedoeld om uitspraken te doen over de communicatieve vaardigheden in het dagelijkse leven van de patiënt.
Normering: Afatische patiënten en controles
Bronnen: 
Amsterdam Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheden (ANTAT)
Afkorting: ANTAT
Jaar uitgave: 1994
Duur: 15 minuten
Leeftijd: Niet bepaald
Beschrijving test: De test is de Nederlandse bewerking van de ANELT. Hij bestaat uit 2 versies met elk 10 scenario’s uit het dagelijkse leven waarin communicatieve vaardigheden nodig zijn.  Bijvoorbeeld: “Je bent bij de bloemist en je wil een boeket kopen dat moet geleverd worden bij een vriend. Ik ben de bloemist. Hoe vraag je dat?”. De antwoorden worden op een 5 puntensschaal beoordeeld naar begrijpelijk- en verstaanbaarheid.
Meetpretentie: De ANAT evalueert de communicatieve vaardigheden in het dagelijkse leven bij patiënten met afasie.
Bruikbaarheid: Het doel van de ANTAT is de verbaal communicatieve vaardigheid van een patiënt met afasie in beeld te brengen en als uitgangspunt van de behandeling te nemen. Ook het verloop van de afasie kan met de ANTAT worden vastgesteld.
Normering: Afasie patiënten
Batterie Rapide de Dénomination (BARD)
Afkorting: BARD
Jaar uitgave: 1994
Beschrijving test: The Rapid BAttery of Denomination (BARD) is a short 10-item naming test derived from the 60-item Boston Naming Test. It is easily performed in less than 15 seconds by normal controls independently of age, gender and education (Croisile, 2005, Croisile, 2007, Croisile, 2008). Our aim was to evaluate the BARD in various conditions seen in a memory clinic. de te benomen figuren zijn: bed, boom, bloem, zaag, schaar, huis, tandenborstel, bezem, kam, tennisracket.
Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)
Afkorting: BDAE
Jaar uitgave: 1983, 2000
Duur: BDAE: 1 à 4 uur. BDAE-3: 1 uur
Beschrijving test: De testbatterij bestaat uit 34 subtests die een evaluatie beogen van alle taalcomponenten en communicatiegerelateerde functies. Er bestaat ook een verkorte versie, de BDAE-3.
Meetpretentie: Deze testbatterij is geschikt om de diagnose afasie te stellen.
Bruikbaarheid: De afname van de totale batterij duurt zeer lang (1 à 4 uur) en vereist een goede kennis van de afatische syndromen en symptomatologie.
Boston Naming Test/Boston Benoem Taak (BNT/BBT)
Afkorting: BNT/BBT
Jaar uitgave: 1978, 1983, 2001
Duur: De vlaamse versie duurt 10 à 20 minuten
Leeftijd: 6-18 jaar, 55-75+ jaar
Beschrijving test: De test bestaat uit 60 zwart-wit tekeningen van een object, dier of plant. De objecten variëren van laag- tot hoogfrequent. In de Vlaamse versie worden alle items één voor één aangeboden zonder enige tijdsbeperking en zonder semantische of fonetische aanwijzingen bij foute antwoorden. De goede antwoorden worden opgeteld; fouten worden ingedeeld naar typologie.
Meetpretentie: De BNT is een visuele benoemtaak die bedoeld is om woordvindingsproblemen op te sporen. Er bestaat een Vlaamse versie die verschilt in afnameprocedure van de oorspronkelijke Amerikaanse versie (zie testbeschrijving). Er is een Nederlandse versie, de Boston Benoem Taak (BBT) die eveneens afwijkt naar afname en scoring.
Bruikbaarheid: De test laat toe om op een snelle manier woordvindingsproblemen van mnestische en fatische oorsprong op te sporen. De test kan niet afgenomen worden van patiënten met ernstige visusproblemen of visuele perceptiestoornissen. Voor die personen is de Verbale Benoemtaak een alternatief.
Normering: Vlaamse normen voor kinderen 6-18 jaar en voor ouderen 55-75+. Normen staan in het handboek Neuropsychologische Diagnostiek (Bouma, e.a., 2012)
Birmingham Object Recognition Battery (BORB)
Afkorting: BORB
Meetpretentie: Het beoordelen van neuropsychologische stoornissen van visuele objectherkenning. De testbatterij omvat testen die de low-level aspecten van visuele waarneming (met behulp van dezelfde- verschillende matching  van perceptuele basisfuncties, zoals oriëntatie, lengte, positie en grootte van het object), tussenliggende visuele processen (bijvoorbeeld objecten die verschillen in perspectief matchen), de toegang tot opgeslagen perceptuele kennis over objecten (object besluit), de toegang tot semantische kennis (functie- en associatieve overeenkomsten) en de toegang tot de namen van het object (foto-naamgeving) beoordelen.
Children's Communication Checklist-2 (CCC-2-NL)
Afkorting: CCC-2-NL
Jaar uitgave: 2007
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 4-15 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: De vragenlijst bestaat uit 70 items, verdeeld in 10 schalen. De eerste vier schalen (A. Spraak, B. Syntax, C. Semantiek, en D. Coherentie), meten aspecten van de taalstructuur, zoals woordenschat en verhaallijn. De schalen vijf tot en met acht dekken de pragmatische aspecten van de communicatie die doorgaans niet gemeten worden bij conventionele taalonderzoeken (E. Ongepaste initiatie, F. Stereotype taal, G. Gebruik van context, en H. Niet-verbale communicatie). De laatste twee schalen (I. Sociale relaties en J. Interesses) meten gedrag dat vaak kenmerkend is voor autisme spectrum stoornissen (ASS).

De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzorger en bevat een reeks beweringen die beschrijven hoe kinderen communiceren. Voor elke bewering wordt de ouder gevraagd om te beoordelen hoe vaak het beschreven gedrag wordt geobserveerd (0: minder dan één keer per week (of nooit) – 1: minstens één keer per week – 2: één of twee keer per dag – 3: verschillende keren per dag (of altijd)).

Meetpretentie: De CCC-2-NL is een vragenlijst die is ontwikkeld om informatie te verzamelen over de communicatieve vaardigheden van kinderen.
Bruikbaarheid: De vragenlijst is goed geschikt voor het screenen van kinderen van wie het waarschijnlijk is dat zij spraak- en of taalmoeilijkheden hebben. Daarnaast kan de test gebruikt worden bij het identificeren van pragmatische stoornissen bij kinderen met communicatieproblemen. Tenslotte is de test ook bruikbaar bij het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden. Zie ook: http://taalexpert.nl/test.aspx?id=167.
Normering: controle kinderen, kinderen met een specifieke taalstoornis (SLI), kinderen met ASS en kinderen met ADHD.
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Nederlandse versie 4 (CELF-4-NL)
Afkorting: CELF-4-NL
Jaar uitgave: 2008
Duur: 30 à 60 minuten
Leeftijd: 5-18 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: De CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveaus om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.
 • Niveau 1: Is er een taalprobleem? U neemt eerst de vier meest discriminerende subtests, de kerntests, af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen. Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.
 • Niveau 2: Op welk gebied heeft dit kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. De CELF-4-NL geeft standaardscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: taalbegrip, taalproductie en taalgeheugen.
 • Niveau 3: Zijn er ook problemen op andere gebieden? Op dit niveau onderzoekt u een mogelijk verband tussen taalprobleem en een onderliggende (klinische) problematiek met subtests als: Fonologisch bewustzijn, Snel Benoemen, Cijfers Herhalen, Reeksen opsommen, en Woordassociaties.
 • Niveau 4: CELF-4-NL bevat verder twee niet-genormeerde vragenlijsten: De vragenlijst Pragmatiek en de Observatieschaal, die de leerkracht of therapeut behulpzaam kunnen zijn bij de observatie en beoordeling van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in de klas.
Meetpretentie: De CELF is een taaltest voor de diagnose en evaluatie van taalproblemen.
Normering: Vlaamse normen Nederlandse controle kinderen, allochtone kinderen, kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, kinderen met gehoorproblemen, dyslectische kinderen, kinderen met autismespectrum stoornissen.
Controlled Oral Word Assocation Test (COWAT)
Afkorting: COWAT
Duur: 3 minuten
Beschrijving test: Bij de COWAT krijgt de cliënt een set van 3 letters, namelijk C, F en L. Hij krijgt 1 minuut de tijd om zo veel mogelijk woorden op te noemen die beginnen met de letter ‘C’. Daarna krijgt hij 1 minuut de tijd voor de letter ‘F’ en als laatste hetzelfde voor de letter ‘L’. De cliënt schrijft alle genoemde woorden neer. Bepaalde woorden mogen niet worden goed gerekend, zoals bijvoorbeeld plaatsnamen. Dergelijke instructies worden voorafgaand aan de testafname aan de cliënt meegedeeld.
Meetpretentie: De COWAT meet verbale vloeiendheid.
Bruikbaarheid: Er is ook een Nederlandstalige bewerking van de test beschikbaar, genormeerd bij 200 gezonde personen in de leeftijd van 17 tot 89 jaar.