+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL
Afkorting: PPVT-III-NL
Jaar uitgave: 2005
Duur: 10 à15 minuten
Leeftijd: 2 jaar, 3 maanden – 90 jaar.
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: 

Woordbegrip vertoont een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algehele taalvaardigheid. Daarnaast heeft het taalbegrip zoals gemeten met deze test een hoge samenhang met intelligentie en kan als eerste verkenning van de intelligentie van de leerling worden ingezet. Naast de functie als diagnostisch instrument om het woordbegrip te meten, kan de test mogelijkerwijs ingezet worden als screeningsinstrument voor de taalontwikkeling van het Nederlands als eerste taal. Bij de samenstelling van de items voor de Nederlandse versie is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de test in te zetten voor hen die het Nederlands als tweede taal verwerven. De PPVT-III-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse PPVT-III waarmee internationaal veel onderzoek is en wordt gedaan. Daardoor is het mogelijk onderzoeksresultaten onderling te vergelijken. De PPVT-III-NL bevat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De cliënt kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice- of meerkeuzetest.

Meetpretentie: 

De PPVT-III-NL meet receptieve woordkennis.

Bruikbaarheid: 

Voor de do’s & dont’s: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=21

Normering: 

2,3 t/m 5,11 jaar: normen per maand; voor kinderen vanaf 6,0 t/m 14,11 jaar: 3 maandelijkse normen; van 15,0 t/m 39,11: halfjaarlijkse normen; van 40 t/m 50 jaar: jaarlijkse normen; 51 t/m 90 jaar: één groep.

Drie Minuten Toets
Afkorting: DMT
Jaar uitgave: 1995

Leeftijd: tweede leerjaar – zesde leerjaar

Uitgever: niet meer verkrijgbaar. Nieuwe NL-versie bij nieuw AVI-toetspakket
Beschrijving test: 

Bij de DMT ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. Het pakket bevat drie verschillende leeskaarten: op leeskaart 1 staan klankzuivere woorden (type km, mk en mkm); op leeskaart 2 staan andere eenlettergrepige woorden; op leeskaart 3 staan twee-of meerlettergrepige woorden. De score is het totaal aantal goede antwoorden. Om te voorkomen dat leerlingen de woorden van iedere kaart onthouden en al op voorhand kunnen opzeggen, zijn er van elke kaart drie parallelversies gemaakt. In totaal bevat het pakket dus negen leeskaarten.

Meetpretentie: 

De DMT meet het technisch leesniveau bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De DMT geeft een gedifferentieerder diagnostisch beeld dan de Eén Minuut Test. Er is ook een handleiding bij die het opzetten van een oefenprogramma mogelijk maakt.

Normering: 

Normen per leerjaar + Normen allochtonen (1ste en 2de leerjaar). Cesuur: E-niveau (de 10% zwakste) Vlaamse normen zijn beschikbaar op CD-rom LVS taal, Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2004