+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
PASAT (Paced Auditory Serial Addition Task)

Afkorting: PASAT
Jaar uitgave: 1974 (origineel), 1995 (Nederlandse bewerking)
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 15-61 jaar
Uitgever: Kan besteld worden bij Secretariaat Neuropsychologie AB 50, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Beschrijving test: De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden. Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).
Meetpretentie: De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.
Bruikbaarheid: Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.
Normering: Nederlandse normen
Bronnen:

Stroop Kleur-Woord Test (Stroop KWT)

Afkorting: Stroop KWT
Jaar uitgave: 1971
Duur: 5 – 10 minuten
Leeftijd: 8-90 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De Stroop Kleur-woord Test meet interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren. De test bestaat uit drie kaarten (I, II, III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II staan rechthoekjes in deze kleuren. Op kaart III staan de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-overeenkomende kleur inkt. Interferentie treedt op als de cliënt bij kaart III de kleur moet noemen in plaats van het woord te lezen. De ruwe score wordt berekend met de formule: tijd in seconden nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II.
Meetpretentie: De Stroop KWT meet hoe goed een persoon in staat is om in competitieve situaties de aandacht op relevante informatie te richten en vast te houden, terwijl tegelijkertijd een habituele respons op afleidende kenmerken van de stimulusinformatie actief onderdrukt moet worden. Het meet interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.
Normering: Kinderen van 8 tot 11 jaar. Er zijn tevens normen beschikbaar voor volwassenen en ouderen van 14 tot 90 jaar.
Bronnen:

Test of Everyday Attention (TEA)

Afkorting: TEA
Jaar uitgave: 1994
Duur: 45-60 minuten
Leeftijd: 18-80 jaar
Uitgever: Thames Valley Test Company
Beschrijving test: De testbatterij bestaat uit 8 subtests:

 • map search
 • elevator counting
 • elevator counting with distraction
 • visual elevator
 • auditory elevator with reversal
 • telephone search
 • telephone search dual task
 • new materials

Meetpretentie: De TEA meet gerichte aandacht, volgehouden aandacht en het switchen van aandacht.
Bruikbaarheid: De testbatterij beschikt over 3 parallel versies.
Normering: Engels
Bronnen:

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)

Afkorting: TEA-Ch
Jaar uitgave: 2004
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6 – 16 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht,
 5. aandachtscontrole/switching)
 6. Speurtocht (selectieve aandacht)
 7. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 8. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 9. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 10. Geheime code (volgehouden aandacht)

Meetpretentie: De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.
Bruikbaarheid: De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.
Normering: Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.
Bronnen:

Trial Making Test (TMT)

Afkorting: TMT
Jaar uitgave: 1985
Duur: 5 – 10 minuten
Leeftijd: 17-90 jaar
Uitgever: De test is gratis te verkrijgen via de volgende website: http://doa.alaska.gov/dmv/akol/pdfs/uiowa_trailmaking.pdf
Beschrijving test: De test bestaat uit deel A en deel B. Deel A bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers. Het is de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. Deel B bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers en letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen eerst het eerste cijfer, en daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen door de testleider. Oefenbladen zijn aanwezig.
Meetpretentie: De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.
Bruikbaarheid: De test kan goed gebruikt worden bij patiënten van de polikliniek geriatrie, patiënten van dagbehandeling, patiënten op somatische afdelingen van een verpleeghuis, bij neuropsychologisch onderzoek bij mensen met dementie of een vermoeden hiervan, of bij mensen met stoornissen in de executieve functies (aandacht, mentaal tempo, uitvoerende functies).
Normering: Nederlandse normen voor kinderen en volwassenen van 17-90 jaar.
Bronnen:

Trail Making Test D-KEFS (D-KEFS)

Afkorting: TMT (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2001
Duur: 10 – 20 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De test bestaat uit 5 condities:

 1. Visueel scannen: het cijfer 3 staat op 24 locaties tussen 30 andere stimuli. De taak is om alle 3’en te zoeken en te doorstrepen.
 2. Cijfer sequencing: 16 cijfers (1-16) moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De cijfers staan verspreid over het papier tussen 15 letters.
 3. Letter sequencing: 16 letters moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De letters staan verspreid over het papier tussen 15 cijfers.
 4. Cijfer-Letter switching: De cijfers 1-16 en letters A-P worden aangeboden. De cliënt moet eerst een cijfer en dan een letter verbinden. Dus bijvoorbeeld: 1-A-2-B-3-C-…
 5. Motorische snelheid: lege cirkels moeten volgens een uitgezette route in de vorm van een stippellijn met elkaar verbonden worden.

Meetpretentie: De TMT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te meten. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.
Bruikbaarheid: De D-KEFS-TMT is bedoeld om na te gaan of een afwijkende score op de switchingstaak (vergelijkbaar met TMT-B) toegeschreven kan worden aan een stoornis in de cognitieve flexibiliteit of aan stoornissen in één of meerdere deelprocessen, zoals visuele scanning en aandacht, sequencing en motorische snelheid.
Normering: Amerikaanse kinderen en volwassenen tussen 8 en 89 jaar.
Bronnen:

Test of Divided Attention (TODA)

Afkorting: TODA
Jaar uitgave: 2009
Duur: 10 – 12 minuten
Leeftijd: Niet bepaald
Uitgever: De test is gratis verkrijgbaar via de volgende website: http://pyramidproductions.nl/download-nederlandse-versies/toda-nl
Beschrijving test: De bedoeling van de test is dat er geluisterd wordt naar 144 groepjes van 2, 3, of 4 piepjes en dat er tegelijkertijd een optelsom (beneden de 10) op correctheid beoordeeld wordt. Bij het detecteren van een groepje van 3 piepjes én het juist zijn van de optelsom (bijvoorbeeld 2+3=5) dient er op de linker pijltjestoets gedrukt te worden. Indien slechts 1 van beide stimuli goed is (óf 3 piepjes zijn te horen óf de rekensom is goed) moet er op de middelste pijltjestoets gedrukt worden. Bij geen van beide stimuli correct dient op de rechterpijltjestoets gedrukt te worden. Hierbij is slechts 1 hand nodig welke met de drie middelste vingers op de 3 pijltjestoetsen geplaatst wordt. Op deze manier dient bij deze test de aandacht verdeeld te worden over 3 beslissingsmomenten:

 1. Is er een groep van 3 piepjes gehoord?
 2. Is de (visuele) rekensom correct?
 3. Welk van de 3 pijltoetsen dient gedrukt te worden?

Meetpretentie: De TODA meet verdeelde/alternerende aandacht en concentratie.
Bruikbaarheid: De TODA is een computertest. De normgegevens zijn beperkt (49 gezonde proefpersonen), maar samen met de gegevens van de TOSSA (Test of Sustained Selective Attention) kan best iets gezegd worden over de concentratie en verdeelde aandacht van een patiënt.
Normering: Gezonde personen
Bronnen: http://pyramidproductions.nl/download-nederlandse-versies/toda-nl

 

Williams Inhibition Test (WIT)

 

 Afkorting: WIT

Color Word Interference Test (CWIT) (D-KEFS)

Afkorting: CWIT (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2008
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De Color Word Interference Test meet cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de bekende, maar inmiddels gedateerde STROOP-test. Hierdoor is de CWT een goede vervanger voor de STROOP. Naast de drie klassieke Stroopcondities bevat de CWT een vierde conditie:

 1. Kleuren benoemen: noemen van de voorgedrukte inktkleuren.
 2. Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte worden Groen, Blauw, Geel, Rood.
 3. Inhibitie: Hier wordt een kaart getoond waarbij de woorden rood geel groen blauw in een niet overeenkomstige kleur gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen gedrukt). Daarbij dient zo snel mogelijk de inktkleur te worden benoemd.
 4. Switching: In deze vierde conditie wordt de cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te benoemen en het kleurwoord te lezen.

Meetpretentie: De CWIT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit.
Normering: Amerikaanse kinderen en volwassenen
Bronnen: http://www.pearsonclinical.nl/d-kefs-color-word-interference-test