+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
15-Woorden Test A en B (15WT)

Afkorting: 15WT
Jaar uitgave: 1986
Duur: 15 minuten voor de afname van de vijf trials. Daarna moet een interval van 20 minuten voorzien worden waarin men een andere activiteit aanbiedt. Na dit interval volgt de uitgestelde reproduktie en herkenningstrial.
Leeftijd: 15-87
Uitgever: De 15WT kan besteld worden bij de Afdeling Neuropsychologie, UMCG, Poortweg 4 (1e verdieping), Postbus 30001, 9700 RB Groningen.
Beschrijving test: De test bestaat uit een lijst van 15 woorden die vijfmaal wordt aangeboden. Na iedere aanbieding moet de cliënt de woorden opnoemen die hij onthouden heeft. Na de 5 leertrials wordt gedurende een periode van ongeveer 20 minuten een andere taak of rustpauze aangeboden. Daarna wordt de 15WT vervolgd met een uitgestelde reproductie- en een herkenningstrial.
De test bestaat uit twee versies: versie A (‘image’ vorm), samengesteld uit concrete woorden die gemakkelijk een visueel beeld oproepen en een versie B (‘no-image’ vorm), samengesteld uit abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn.
Het aantal correct gereproduceerde woorden over de vijf trials (Totaal goedscore) en het aantal correct gereproduceerde woorden op de uitgestelde reproduktie worden geteld en omgezet in een normscore. De correct herkende woorden uit de herkenningstrial, het aantal fouten en aantal herhalingen worden geteld maar kunnen niet omgezet worden in een normscore.
Meetpretentie: De 15WT is bedoeld om verbale geheugenstoornissen te onderzoeken bij mensen met een hersenaandoening. Er wordt onderzocht of een persoon in staat is om nieuwe verbale informatie in te prenten, te onthouden, te reproduceren en te herkennen over een langere periode.
Bruikbaarheid: De test is bedoeld om stoornissen in het verbale langetermijngeheugen bij patiënten met hersenaandoeningen te onderzoeken. De Vlaamse versie van de 15WT is beter bekend als de AVLT (Auditory Verbal Learning Test).
Normering: Nederlandse normen (T-scores en Percentielscores). Voor Vlaamse versie: zie AVLT.
Bronnen:

 

Profil de Rendement Mnésique ('Rey Memory scale')

Afkorting: PRM
Jaar uitgave: 1966
Beschrijving test: De test bestaat uit 7 verschillende subtests: 5 herkenningstests en 2 korte- en langetermijn recalls.
Meetpretentie: De PRM meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van de visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: het herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, het herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.
Bronnen:

  • Vandereycken, W., Houben, M. & Vandenbergen, R. (1985). Het neuropsychologisch functioneren van ernstig vermagerde anorexia nervosa-patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 27 (3), 180-189
  • Araki, S., Gilioli, R., Landrigan, P. & Yokoyama, K. (1994). Neurobehavioral Methods and Effects in Occupational and Environmental Health. San Diego: Academic Press, Inc.
Selective Reminding Test (Buschke & Fuld)

Afkorting: SR
Jaar uitgave: 1974
Duur: Versie voor volwassenen: 30 minuten. Versie voor kinderen: 10 minuten
Leeftijd: 5-91 jaar
Beschrijving test: Er worden aan de cliënt 12 niet-gerelateerde woorden voorgelezen, op een rustige toon (2 seconden per woord). Hij moet direct hierna alle woorden proberen te reproduceren. Bij de volgende trial zullen enkel de woorden worden gelezen die de cliënt niet heeft kunnen reproduceren. Dit wordt in totaal 12 keer gedaan, of tot de cliënt alle woorden heeft kunnen opnoemen in 3 opeenvolgende trials. Hierna wordt een blad aangeboden waarop de eerste twee of drie letters van de woorden staan, waarop de cliënt wordt gevraagd om het juiste woord aan te vullen. Hierna presenteert de testleider een herkenningstrial in multiple choice vorm: per woord van de originele 12 woorden zijn er bijkomend 2 afleidende woorden die sterk lijken op de originele woorden. Als laatste wordt er na 30 minuten (zonder voorafgaande waarschuwing) nog een uitgestelde reproductie trial aangeboden.
Meetpretentie: De SR meet het verbale geheugen en het leervermogen.
Normering: Normen voor kinderen: 5-15 jaar. Normen voor volwassenen: 18-91 jaar.
Bronnen:

Rey Visual Design Learning Test (RVDLT)

Afkorting: VDLT (RVDLT)
Jaar uitgave: 2010
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6-12 jaar
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Beschrijving test: Met behulp van een computerscherm worden vijftien testfiguren één voor één en in een vaste volgorde aan het kind geboden. Na het tonen van alle figuren tekent het kind de figuren uit het hoofd op A6-papiertjes. Hiervoor krijgt het 90 seconden de tijd. Deze procedure wordt een trial genoemd. In totaal worden er vijf trials met dezelfde vijftien testfiguren aangeboden, dit is de leerfase. Na een pauze van 20 minuten, waarin bijvoorbeeld een woordenschattest kan worden gedaan, wordt het kind gevraagd om de figuren nogmaals uit het hoofd te tekenen. Hiervoor krijgt het kind drie minuten de tijd. Dit is de uitgestelde reproductiefase. Dan volgt er tot slot een herkenningsfase waarbij er via de computer 45 figuren worden aangeboden. Het kind drukt de knop ‘J’ in als het de figuur al eerder heeft gezien en de knop ‘N’ in als de figuur niet eerder is gezien.
Meetpretentie: De VDLT meet visueel geheugen, in het bijzonder de capaciteit van het kortetermijn-/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen en herkenning van visuele informatie.
Bruikbaarheid: De RVDLT is bedoeld voor gebruik bij neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen of voor het vaststellen van cognitieve functiestoornissen na hersentrauma of andere neurologische aandoeningen.
Normering: Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar. Herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering. Dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering.
Bronnen:

Verbale Leer en Geheugen Test (VLGT)

 Afkorting: VLGT
Jaar uitgave: 1996
Duur: 30 – 40 minuten, inclusief lange termijn pauze-interval van 20 minuten
Leeftijd: 17-74 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: Er zijn 2 parallelversies van de VLGT ontwikkeld en genormeerd. Beide versies bestaan uit twee boodschappenlijsten (Lijst A en Lijst B) van 6 artikelen. Lijst A wordt in de leerfase vijfmaal auditief aangeboden. Na iedere presentatie moet de cliënt de artikelen opnoemen die hij onthouden heeft (onmiddellijke recall). Na de vijfde trial wordt Lijst B eenmaal aangeboden; de cliënt moet alle artikelen van deze lijst opnoemen. Direct daarna wordt de reproductie van Lijst A getest: allereerst door middel van vrije recall en daarna met behulp van de categorienamen van de artikelen (cued recall). Vervolgens wordt de afname 20 minuten onderbroken. In deze periode moet een niet-verbale taak worden uitgevoerd. Na dit pauze-interval wordt nogmaals recall van Lijst A getest: eerst door middel van vrije recall en daarna met categorienamen. Direct aansluitend wordt een derde boodschappenlijst met 44 artikelen voorgelezen. De cliënt moet bij ieder item zeggen of het op Lijst A stond.
Meetpretentie: De VLGT onderzoekt verbale geheugenfuncties bij volwassenen. De test meet de volgende aspecten: niveau van de leerprestatie, snelheid van leren en vergeten, wijze van encoderen, onthouden en herkennen na een langere periode. Bovendien wordt gevoeligheid voor interferentie, neiging tot confabuleren en persevereren nagegaan.
Bruikbaarheid: De VLGT is de Nederlandse versie van de Amerikaanse California Verbal Learning Test (CVLT). Het is geen exacte vertaling van het origineel, maar de afnameprocedure en de semantische categorieën van de boodschappenlijst en een deel van de indices komen overeen met de CVLT.
Normering: Geslacht, leeftijd
Bronnen:

Location Learning Test (LLT)

Afkorting: LLT
Jaar uitgave: 2012
Duur: 20-30 minuten
Leeftijd: 18-96 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: De cliënt wordt gevraagd de plaats op het bord van de afbeeldingen te onthouden. Vervolgens wordt er een leeg bord met vakjes aangeboden, waarop de hij kaartjes met afbeeldingen op de juiste plaats moet leggen. Het bord wordt 5 keer achter elkaar aangeboden. Ten slotte kan een uitgestelde aanbieding of een herkenningstaak worden afgenomen.
Meetpretentie: De LLT is een test voor het vaststellen van stoornissen in het visueelruimtelijk leren en geheugen.
Bruikbaarheid: De test is bedoeld voor ptiënten met (potentiële) hersenbeschadiging.
Normering: Opleidingsniveau (laag opleidingsniveau, gemiddeld opleidingsniveau, hoog opleidingsniveau), geslacht (man, vrouw), leeftijd.
Bronnen:

15-Woorden Test (15-WT)

Afkorting: 15-WT
Jaar uitgave: 1986
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 6-87 jaar (Nederlandse versie kan worden afgenomen bij kinderen van 6-12 jaar en bij adolescenten en volwassenen van 15-87 jaar)
Beschrijving test: Deze test bestaat uit twee versies: A. image vorm, concrete woorden en B. no-image vorm, abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn. De 15 woorden worden via een audio-opname in 25 seconden aangeboden. De respondent moet zoveel mogelijk woorden herhalen. Hierna wordt de reeks woorden nog viermaal aangeboden, en na de onthouden woorden worden na elke aanbieding genoteerd. Na 15 minuten wordt gevraagd welke woorden men zich nog kan herinneren (delayed recall).
Meetpretentie: De 15-WT onderzoekt het verbale geheugen en leervormogen. Er wordt onderzocht of een persoon in staat is om nieuwe verbale informatie in te prenten, te onthouden en te reproduceren.
Bruikbaarheid: De test is bedoeld om verbale langetermijngeheugenstoornissen bij patiënten met hersenaandoeningen te onderzoeken. De Vlaamse versie van de 15WT is beter bekend als de AVLT (Auditory Verbal Learning Test).
Normering: Nederlandse normen van kinderen en volwassenen. Voor Vlaamse normen: zie de AVLT.
Bronnen:

Audio Verbale Leertest (AVLT)

Afkorting: AVLT
Jaar uitgave: 1964
Duur: Afname van de recall trials duurt ongeveer 35 minuten na een interval van 20 minuten.
Leeftijd: 14-76 jaar
Uitgever: Engelse versie is onder andere te verkrijgen bij PsychPress en Western Psychological Services. Nederlandse versie (zie 15-WT) bij de Afdeling Neuropsychologie, UMCG, Poortweg 4 (1e verdieping), Postbus 30001, 9700 RB Groningen.
Beschrijving test: De test bestaat uit een lijst van 15 woorden (A-lijst) die vijfmaal wordt aangeboden. Na iedere aanbieding moet de cliënt de woorden opnoemen die hij onthouden heeft. Na de 5 leertrials wordt een interferentielijst eveneens van 15 woorden (B-lijst) aangeboden die onmiddellijk gereproduceerd moet worden. Daarna moet de cliënt de woorden uit de eerste lijst opnieuw opnoemen. Na een interval wordt er een langetermijn recall trial en herkenningstrial afgenomen. 
Meetpretentie: De AVLT is bedoeld om verbale geheugenstoornissen te onderzoeken bij mensen met een hersenaandoening. Er wordt onderzocht of een persoon in staat is om nieuwe verbale informatie in te prenten, te onthouden, te reproduceren en te herkennen over een langere periode.
Normering: Geslacht (mannen, vrouwen), leeftijd (≤ 30 jaar, 30 ≤ 50 jaar en > 50 jaar) en aantal jaren educatie (≤12 jaar of > 12 jaar)
Bronnen:

  • Miatton, M., Wolters, M., Lannoo, E. & Vingerhoets, G. (2004). Updated and Extended Flemish Normative Data of Commonly Used Neuropsychological Tests. Psychologica Belgica, 44 (3), 189-216
  • Mitrushina, M., Boone, K. Razani, J., & D’Elia, L. (2005) Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press
Collectieve Geheugenschaal (CGS)

Afkorting: CGS
Jaar uitgave: 1969
Duur: Ongeveer 40 minuten
Leeftijd: 11-15 jaar
Beschrijving test: De test bestaat uit 5 subtests:

  • Spaanse woorden: de cliënt krijgt een blad met 16 Nederlandse woorden en hun Spaanse vertaling. Hij krijgt 6 minuten de tijd om de woorden en hun vertaling in te studeren (zowel S-NL als NL-S). Daarna krijgt de hij een blad waarop hij binnen 3 minuten alle woorden die hij kan herinneren moet neerschrijven.
  • 20 figuren: de cliënt krijgt een testblad met 20 figuren die hij binnen 3 minuten uit het hoofd moet leren. Daarna moet hij zo veel mogelijk figuren op een antwoordblad invullen.
  • Zuid-Afrikaanse letterkunde en geschiedenis: dit is opnieuw een verbale instudeertaak waarvoor de cliënt 10 minuten de tijd krijgt. Vervolgens mag hij in 5 minuten tijd alle onthouden delen van de zinnen invullen op een antwoordblad.
  • Stadsplan: de cliënt moet in 3 minuten bezienswaardigheden onthouden, alsook hun plaats op een kaart. Vervolgens krijgt hij 3 minuten de tijd om ze in te vullen op het antwoordblad.
  • Runen-alfabet: hier moeten 20 lettertekens van het Runen-alfabet en hun betekenis (letters van het alfabet) in 3 minuten uit het hoofd worden geleerd. Vervolgens krijgt de cliënt 3 minuten de tijd om de vertalingen op een antwoordblad in te vullen.

Meetpretentie: De CGS meet verbale en niet-verbale geheugenprocessen.
Normering: Nederlandse normen, leeftijd (11, 12, 13, 14 en 15 jaar)
Bronnen: