+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Test voor Gevorderd Lezen en Schrijven (Gl&schr)
Afkorting: Gl&schr
Jaar uitgave: 2009
Duur:
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Uitgever: Garant
Beschrijving test: De test is samengesteld uit een aantal hoofdtests en deeltests: Woordspelling, Overige spellingsregels, Fonologische herkenning en verwerking, Automatiseringssnelheid, Spraaksnelheid, Snel benoemen, Korte termijn- en werkgeheugen, Leesluistertekst, Morfologie en syntaxis, en Woordenschat .
Meetpretentie: De Gl&schr is een test die lees-en spellingsvaardigheid meet bij +16-jarigen. Deze test wordt gebruikt bij de diagnose van dyslexie.
Bruikbaarheid: Dit is een test die gebruikt kan worden voor het bepalen van de diagnose dyslexie bij studenten en volwassenen
Interactieve Dyslexie test Amsterdam-Antwerpen (IDAA)

Afkorting: IDAA
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Beschrijving test: De IDAA is een computergestuurde test waarin basisprocessen bij lezen en spellen centraal staan.  De test werkt met flitstaken waarbij woorden en nonsenswoorden gedurende zeer korte tijd worden aangeboden op het scherm. Doel hierbij is in te gaan op een lacune in het huidige testmateriaal voor deze doelgroep en onbewuste, geautomatiseerde processen aan te spreken. Onderzoekers rapporteren namelijk op dit vlak grote verschillen tussen de vaardigheid van jongeren met dyslexie en zonder dyslexie. Flitstaken omvatten zowel Nederlandse als Engelse woorden. Daarnaast is een woordomkeringstaak in de basis opgenomen die peilt naar inzicht in de klankstructuur van woorden, het fonologisch bewustzijn. De IDAA biedt een meerwaarde bij het opstellen van een sterkte-zwakte analyse van de jongere omdat een strenge selectie van items mogelijk maakt prestaties op verschillende itemtypes te vergelijken binnen een test. Dankzij matching van de items over testen heen is het tevens mogelijk om de resultaten op de verschillende subtesten met elkaar te vergelijken.  
Akense Afasie Test (AAT)
Afkorting: AAT
Jaar uitgave: 2008
Duur: 60 à 90 minuten
Leeftijd: 21-75 jaar
Uitgever: Hogrefe
Beschrijving test: De AAT bestaat uit 6 subtests:
  • Spontane Taalproductie
  • Token Test
  • Naspreken
  • Schrijftaal
  • Benoemen
  • Taalbegrip

De Token Test is de beste subtest en wordt in veel onderzoek gebruikt als screeningtest voor afasie. Een verkorte versie (Heesbeen & Van Loon-Vervoorn, 2002) bestaat uit de subtests Spontane Taalproduktie, Token Test en enkele taken uit de vier overige subtests. Deze versie kan als screeningsbatterij gebruikt worden maar is niet geschikt voor diagnose of opstellen van een behandelplan.

Meetpretentie: De AAT detecteert afasie bij patiënten met hersenbeschadiging, bepaalt de ernst en het type van de afasie, en analyseert het taalprofiel.
Bruikbaarheid: De AAT is goed in staat om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder afasie, de ernst van de afasie vast te stellen en de aard van de afasie te bepalen. De subtest Token Test komt als beste naar voor en kan gebruikt worden als screeningtest. De afname en interpretatie veronderstellen een goede kennis van de afasiesymptomen en afasiesyndromen en andere spraakstoornissen, zoals verbale apraxie en dysartrie. Het instrument is niet bedoeld om uitspraken te doen over de communicatieve vaardigheden in het dagelijkse leven van de patiënt.
Normering: Afatische patiënten en controles
Bronnen: